Het merendeel van de vennootschappen dient een jaarrekening neer te leggen bij de Nationale Bank. Bij overschrijding van die wettelijke termijn betaal je een toeslag die verschilt voor kleine en grote vennootschappen.

Alle vennootschappen, met uitzondering van de vennootschap onder firma (vof), de commanditaire vennootschap (cv) en de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa), zijn op het einde van elk boekjaar verplicht hun jaarrekening aan de Nationale Bank te bezorgen. Dat moet gebeuren 30 dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering en ten laatste 7 maanden na afsluiting van het boekjaar. Gebeurt dat niet of laattijdig, dan rekent de overheid een toeslag aan.

Tarieftoeslag laattijdige neerlegging jaarrekening

De toeslagen verhogen stapsgewijs en zijn verschillend voor kleine en grote ondernemingen.

1. Vanaf de eerste dag van de negende maand na de afsluiting van het boekjaar:

  • 120 euro voor de kleine vennootschappen
  • 400 euro voor de andere vennootschappen

2. Vanaf de eerste dag van de tiende maand en tot de twaalfde maand na de afsluiting van het boekjaar:

  • 180 euro voor de kleine vennootschappen
  • 600 euro voor de andere vennootschappen

3. Vanaf de eerste dag van de dertiende maand na de afsluiting van het boekjaar:

  • 360 euro voor de kleine vennootschappen
  • 200 euro voor de andere vennootschappen.

Ontbinding van de vennootschap

Doe je drie jaar géén neerlegging? Dan kan je van ambtshalve geschrapt worden uit de Kruispuntbank (KBO). Klanten, leveranciers en andere belanghebbenden kunnen  ook een schadeclaim vragen indien zij nadeel hebben ondervonden van de laattijdige neerlegging.  Eveneens kan de ontbinding van de vennootschap gevorderd worden via de rechter. De zaakvoerders of bestuurders riskeren zelfs een geldboete als zij handelen met bedrieglijk oogmerk. Je doet er dus goed aan om de jaarrekening steeds op tijd in te dienen. Het is de taak van de boekhouder om de jaarrekening te maken. Hij zal je ook herinneren aan de inleveringsdatum.