Elke vennootschap is verplicht om een aangifte in de vennootschapsbelasting in te dienen. Sinds aanslagjaar 2014 verloopt de indiening verplicht elektronisch. In de regel moet de vennootschapsaangifte ingediend worden binnen de maand na goedkeuring van de jaarrekening én niet later dan 6 maanden na het afsluiten van het boekjaar. Maar van die regel wordt meestal afgeweken.

De vennootschapsbelasting is een heffing op de inkomsten van de vennootschap en bedraagt in principe 33,99 procent. Vennootschappen met een belastbaar inkomen dat niet hoger is dan 322.500 euro, betalen een verlaagd tarief.

Algemeen uitstel van de aangifte

In de eerste plaats wijkt de fiscus zelf af van deze regel. Die geeft de laatste jaren een algemeen uitstel voor ondernemingen waarbij het kalenderjaar samenvalt met het boekjaar.

Individueel uitstel van de vennootschapsbelasting

Daarnaast kun je onder bepaalde omstandigheden ook individueel uitstel krijgen.

  • Het boekjaar valt niet samen met het kalenderjaar (zogenaamd gebroken boekjaar)
  • De algemene vergadering vindt plaats in de loop van de zesde maand na afsluiting van het boekjaar.
  • Het boekjaar wordt ten vroegste op 1 maart afgesloten.

Deze aanvraag tot uitstel doe je bij het belastingkantoor. Bij goedkeuring krijg je een maand uitstel vanaf de dag van de statutaire algemene vergadering.

Recent (voor boekjaren afgesloten vanaf 1 september 2015) heeft de Minister van Financiën ingestemd met een automatische verlenging van de indieningsdatum indien de onderneming voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden. Het bijkomend uitstel loopt tot het einde van de maand volgend op de maand van de statutaire algemene vergadering, en zal, wanneer de laatste dag een zaterdag, zondag of feestdag is, verlengd worden tot de eerstvolgende werkdag.

Meer informatie nodig? Neem contact op met een expert.