Als een bedrijfsleider geld leent aan een vennootschap, dan mag hij of zij daarvoor intresten aanrekenen. Voor de vennootschap is die rentevergoeding een bedrijfskost en dus aftrekbaar van het resultaat. De hamvraag luidt echter: wat is een fiscaal aanvaardbaar intrestpercentage voor dergelijke vorderingen op de rekening-courant? Met andere woorden: hoeveel intresten mag je als bedrijfsleider eisen?

Een vordering van een aandeelhouder of bedrijfsleider ten opzichte van de vennootschap kan een zeer interessante belegging zijn. De interesten die op de rekening-courant worden betaald zijn een aftrekbare kost voor de vennootschap, terwijl ze bij de bestuurder/aandeelhouder slechts aan 27% roerende voorheffing onderworpen zijn (30% vanaf 1/1/2017) – en dat terwijl de parafiscale druk van dividenden en verloning veelal  hoger uitkomt

Beperkingen van de rekening-courant

Met andere woorden: het is dus zeer verleidelijk om zoveel mogelijk geld aan de vennootschap te lenen en er uiteraard zoveel mogelijk interest voor aan te rekenen. Om misbruik tegen te gaan  heeft de fiscus twee belangrijke beperkingen ingevoerd.

  • De basis waarop de intrest van de rekening-courant van de bedrijfsleider/aandeelhouder wordt berekend mag niet hoger zijn dan de som van het fiscaal volstort kapitaal op het einde van het boekjaar en de som van alle belaste reserves bij het begin van dit boekjaar.
  • De rentevoet moet ‘marktconform’ zijn.

Hoe bepaal je een marktconforme rentevoet?

Die tweede voorwaarde laat nogal wat ruimte voor interpretatie. Want: wat is ‘marktconform’?

De financiële positie van elk bedrijf verschil (omvang onderneming, hoogte eigen vermogen, aanwezigheid van schulden, behoefte aan bedrijfskapitaal, liquiditeitspositie; …).  Eveneens speelt de algemene economische situatie mee.  Het zijn deze parameters waarmee u rekening houdt bij het bepalen van de rentevoet.  Daarbij komt dat u (vermoedelijk) geen bijkomende waarborgen zal vragen, in tegenstelling tot de bankinstellingen.

Voor grotere bedragen raden we aan om te zorgen voor een benchmark in de vorm van een offerte bij een of meerdere banken. Zij doen een onafhankelijk aanbod waarop je dan je eigen rentevoet kunt baseren. Belangrijk is wel dat je de situatie regelmatig (jaarlijks of tweejaarlijks) evalueert, voornamelijk als u een variabele rentevoet afgesproken hebt.  U kan dit deels al opvangen door de rente te koppelen aan een financiële index (bv OLO) die zo wie zo varieert en de invloed van de algemene economische situatie opvangt.

Zit je rentevoet boven wat de wetgever beschouwt als ‘marktconform’? Dan wordt het teveel gezien als dividend. Dividenden zijn geen kosten voor de vennootschap en dus niet fiscaal aftrekbaar en kunnen eveneens tot gevolg hebben dat u het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting verliest.

Een goede tip bestaat erin de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen zodanig dat u hierop kan terugvallen ingeval van discussie met de fiscus.

Ga dus omzichtig te werk bij de bepaling van de rentevoet.

Meer over de rekening-courant? Contacteer ons.